Jesmo Micherblatt

Owner Shizuka22Akatatsu
Origin Bred by Shizuka22Akatatsu
Generation 2
Open for breeding Only for Shizuka22Akatatsu

Parents