Doctor Antle Morlerfer

Owner Shizuka22Akatatsu
Origin Bred by Shizuka22Akatatsu
Generation 84
Open for breeding Only for Shizuka22Akatatsu

Parents