Alfmo Timasya

Owner Shizuka22Akatatsu
Origin Shizuka22Akatatsu subbed RiaStarchild
Generation 0
Open for breeding Only for Shizuka22Akatatsu